Превоз на патници во земјата и меѓународен превоз на патници од аспект на ЗДДВ

0
1151

Кога дискутираме за оданочувањето со данокот на додадена вредност на превозот на патници важно е да одредиме дали се работи за превоз на патници во земјата или за меѓународен превоз на патници во странство. Законот за превоз во патниот сообраќај (ЗППС) е основен нормативен акт за оваа дејност. Со овој закон се уредуваат условите и…