Почетна » Прашања и одговори

Прашања и одговори

More

  Најчести прашања и одговори од месец март, 2024

  Друштвото МН врши отпис на побарувања кои ги има од физички лица а кои се постари од три години и при тоа врши усогласување во ДБ.Дали при отписот треба да се плати и данок на личен доход за физичките лица за...

  Најчести прашања и одговори од месец февруари, 2024

  Постои ли законска дефиниција за тоа што претставува „репрезентација“ во контекст на материјалните даночни закони? Која е границата меѓу репрезентација и промотивна активност? Закон за данок на добивка кој е во сила не содржи дефиниција на трошоци за репрезентација и рекламни трошоци,...

  Најчести прашања и одговори од месец јануари, 2024

  Каков е даночниот третман од аспект на ЗДД на дополнителните доплати предвидени согласно член 191 од ЗТД, дали имаат третман на трансфер на парични средства кои по својата економска суштина преставуваат заеми соглсно член 11 од ЗДД. При ова намоменуваме дека...

  Најчести прашања и одговори од месец декември, 2023

  Дали пресметаниот и уплатен данок за солидарност треба да биде трошок за периодот, дали истиот ќе биде даночно признаен трошок за 2023? Обврзниците за данокот на добивка кои имаат обврска за плаќање на данокот за солидарност согласно одредбите од ЗДС, платениот данок...

  Најчести прашања и одговори од месец ноември, 2023

  Во оваа нова рубрика на нашата Веб страница ќе се обидеме да дадеме одговори на најчесто поставуваните прашања кои сме ги добиле во текот на изминатиот месец. Дали набавката на мобилни телефони може да се користи за реинвестирана добивка? Согласно член 28 од...

  Најчести прашања и одговори од месец октомври, 2023

  Во оваа нова рубрика на нашата Веб страница ќе се обидеме да дадеме одговори на најчесто поставуваните прашања кои сме ги добиле во текот на изминатиот месец. Согласно последните змени на ЗДД, се укинува даночно олеснување од член 9 став 1 точка...

  Најчести прашања и одговори од месец септември, 2023

  Во оваа нова рубрика на нашата Веб страница ќе се обидеме да дадеме одговори на најчесто поставуваните прашања кои сме ги добиле во текот на изминатиот месец. Каков е даночниот третман од аспек на данокот на добивка на трошоците за исхрана за...

  Најчести прашања и одговори од месец август, 2023

  Во оваа нова рубрика на нашата Веб страница ќе се обидеме да дадеме одговори на најчесто поставуваните прашања кои сме ги добиле во текот на изминатиот месец. Компанија сака да организира еден вид на наградна игра со која за направена сметка над...

  Најчести прашања и одговори од месец јули, 2023

  Во оваа нова рубрика на нашата Веб страница ќе се обидеме да дадеме одговори на најчесто поставуваните прашања кои сме ги добиле во текот на изминатиот месец. Спортскиот клуб примил парични средства врз основа на договор за спонзорство и во договорот е...