Право на намалување на даночна основа за данок на добивка со пренесување на искажана загуба и поднесок на образец ДД-01

0
7995

31.3 е краен рок за поднесок на „ДД-01“ образецот. Терк за изработка на правилник Согласно член 19 од Законот за данок на добивка, доколку даночниот обврзник оствари загуба искажана во Билансот на успех истата намалена за непризнаените расходи искажани во даночниот биланс може да ја пренесе на товар на добивката во идните пресметковни периоди најмногу…