Правилник за формата, содржината и начинот на доставување и одобрување на извештајот за донирани финансиски средства (член 75, став (3) од ЗДЛД)

0
4269
online donate key on keyboard

Правилникот објавен во Службен весник број 5 од 8.1.2021. Физичко лице кое донира финансиски средства на правно лице според одредбите од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности има право на намалување на данокот на доход утврден во годишната даночна пријава во висина од 20% од годишниот даночен долг на давателот на донацијата, но…