Даночно изземање при плаќања кон странски физички лица согласно меѓународни договори

0
8293
Global-Money

Во Службен Весник 271 од 26.12.2019 беше пропишан Правилникот за начинот на примена на даночно изземање или намалување согласно со меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување на доходот кој го остварува странско физичко лице, како и формата и содржината на обрасците за остварување на правото на изземање односно намалување. Потсетуваме дека согласно член 81 од…