Правилник за минимално-техничките услови во продажни објекти во кои се врши трговија на големо и трговија на мало 

0
435

Правилникот е објавен во Служебен весник 290 од 30.12.2022 и со неговото влегување во сила (наредниот ден од денот на објавувањето), престанува да важи Правилникот за минимално-техничките услови за деловните простори и простории во кои се врши трговија. Правилникот може да го преземете подолу: Правилник-за-минимално-технички-услови-трговија-30.12.2022Download…