Правилник за деловните книги и искажувањето на финансискиот резултат на СВД (просто книговодство)

0
8069
calculator-calculation

Правилник за формата и содржината на деловните книги, начинот на нивното водење и искажувањето на финансискиот резултат на даночните обврзници што вршат самостојна дејност (ажуриран образец „Б“), објавен во Службен весник 21/2020. Правилникот и ажурираниот образец „Б“ може да ги симнете подолу. Правилник-за-евиденција-кај-СВДDownload Б-биланс-на-приходи-и-расходи-2020Download…