Правилник за „ДЛД-ДБ“ (даночен биланс за вршители на самостојна дејност)

0
8310
consulting-charts-graphs

Во Службен Весник 271 од 26.12.2019 беше пропишан Правилникот за формата, содржината и начинот на составување на годишниот даночен биланс за обврзниците кои вршат самостојна дејност. Овој правилник го пропишува начинот на кој ќе се пресмета даночната обврска кај самостојните вршители на дејност кои според актуелните одредби од ЗДЛД сеуште се оданочуваат со примена на прогресивни…