Правилна примена на даночни стапки за ДДВ при промет на добра и услуги

0
252

Исправната примената на даночните стапки за ДДВ е секогаш актуелна тема, која стана особено значајна откако во Македонија се воведе втората повластена даночна стапка од 10%. Темата доби дополнително значење сега кога се направи поделба на прометот на производите за човечки исхрана на две групи: промет на основни производи за човечка исхрана за кој продолжи…