Потсетување: 31.3 – краен рок за поднесок на ДД-01

0
1683

Даночните обврзниците кои за 2020 и 2021 година оствариле загуба искажана во Билансот на успех, истата намалена за непризнаените расходи искажани во даночниот биланс може да ја пренесат на товар на добивката во идните пресметковни периоди најмногу до пет години сметано од годината во која е искажана загубата. Намалувањето во даночниот биланс се врши последователно…