Потсетување за достава на список на вработени лица и полиса за осигурување до ИСОС за правните лица со лиценца за работа до 31.1

0
75

Ве потсетуваме дека согласно член 32, став (9) од ЗВСР, правните лица со лиценца за работа се должни најдоцна до 31 јануари во тековната година да достават во Институтот список на лица вработени со нивните звања, со нивен регистарски број под кој се запишани во соoдветниот регистар во Институтот и доказ за годишно осигурување од…

Оваа содржина е само за членови.
Најави се Пријави се