Потсетување за достава на список на вработени лица и полиса за осигурување до ИСОС за правните лица со лиценца за работа до 31.1

0
209

Ве потсетуваме дека согласно член 32, став (9) од ЗВСР, правните лица со лиценца за работа се должни најдоцна до 31 јануари во тековната година да достават во Институтот список на лица вработени со нивните звања, со нивен регистарски број под кој се запишани во соoдветниот регистар во Институтот и доказ за годишно осигурување од…