Попис – нормативен, даночен и сметководствен третман

0
1815

Седмата глава од Законот за трговските друштва (ЗТД) се однесува на трговските книги, годишните сметки и финансиските извештаи е поделена на 4 Оддели: 1) водење на сметководството, 2) трговски книги, 3) годишна сметка и финансиски извештаи и 4) финансиски резултат и распоредување на добивката. Едно од централните прашања регулирани во Одделот 2) е токму прашањето…