Поднесување на Извештај за уплатениот данок по задршка (образец ДД-И)

0
203

Домашните правни лица, домашните физички лица – регистрирани за вршење на дејност, странските правни лица или странските физички лица (нерезиденти) со постојана деловна единица во Република Македонија (исплатувачи на приходи), имаат обврска при секоја исплата на приходи на странските правни лица од член 21 од Законот за данок на добивка (ЗДД), да го задржат и…