Поднесок на список со вработени лица и полиса за осигурување до ИСОС

0
8067

Потсетуваме на обврската согласно член 23 од Законот за вршење на сметководствени работи. Трговецот поединец – сметководител, трговецот поединец – овластен сметководител и друштвото за вршење на сметководствени работи се должни најдоцна до 31 јануари во тековната година да му достават на Институтот список на лица вработени како сметководители и овластени сметководители со регистарски број…