Поднесок на образец ДД-БС и признавање на расходот од расходување на основните средства во ДБ

0
635

Барањето согласност за признавање на расход во даночен биланс на расходуваните основни средства, на образец „ДД-БС“ се поднесува согласно член 9-а од Законот за данокот на добивка (ЗДД). Образецот се поднесува за средствата кои имаат сегашна вредност и кои понатаму не можат да се користат, а врз основа на обезбедени и издржани претходни правни акти…