Поднесок на ДД-07 и ДЛД-02 и примена на даночни поволности од аспект на ДД и ДЛД за воведување и користење фискални системи

0
208

Даночните обврзници до 20 јануари 2024 година имаат обврска да поднесат образец ДД-07 и ДЛД 02 за примена на даночните поволности по основ на воведување на фискален систем на опрема согласно ЗДД и ЗДЛД. Во продолжение ќе се осврнеме на оваа тема. Поднесок-на-ДД-07-и-ДЛД-02-и-примена-на-даночни-поволности-за-воведување-и-користење-фискални-системиDownload…