Плаќање во готовина на стоки и услуги – лимити согласно Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Сл. Весник 151/22)

0
339

Потсетуваме на примената на законските одредби од овој закон. Согласно членот 58, став (1) од Законот се забранува плаќање со готовина на стоки и услуги во износ од 3.000 евра или повеќе во денарска противвредност во вид на една или повеќе очигледно поврзани трансакции, што не е извршено преку банка, штедилница или преку сметка во…