Плата и останати надоместоци на вработените

0
277

Платата и надоместоците од работен однос се секогаш актуелна тема, која има допирни точки и со трудово-правните и со сметководствено-пресметковните работи.

За точна евиденција и пресметка на платата и останатите надоместоци потребна е одлична комуникација меѓу лицето кое ја подготвува самата пресметка и лицето одговорно за евиденција на работните активности на вработените лица.

Темата е поврзана со Законот за работните односи, Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, Законот за минималната плата, Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Законот за данок на личен доход и Законот за данок на добивка. Оттаму и се гледа нејзината важност и комплексност.

Целиот напис преземете го во продолжение.