Пакет обуки есен 2021: 3 обуки, 3 прирачници, 3 месеци за САМО 18.500 денари (хибриден модел со физичко присуство и Online следење)

0
3177

ПАКЕТ од ТРИ ОБУКИ во ТРАЕЊЕ од 12 НЕДЕЛИ (Практично сметководство, Напредно сметководство и Финансиска анализа) по НЕВЕРОЈАТНА ЦЕНА од 18.500 денари!

БИДЕТЕ КОМПЛЕТНО ОБУЧЕНИ:

  • сметководствена евиденција на секојдневни (влезно-излезни документи во услужни дејности и во трговија на големо и мало, од основање на фирма па до поднесок на биланс на состојба и на успех) и специфични настани (капитални добивки и загуби од продажба на основни средства, растур, кало, производство, градежништво и сл.),
  • осврт на даночната регулатива и релевантните даночни извештаи (данок на личен доход и спецификите на прогресивното оданочување на разни видови на доход, данок на добивка и пресметка на даночна основа со непризнати расходи, пресметка на обврска за данок и месечна аконтација за данок, ДДВ со сите негови карактеристики, поднесок на даночен биланс за данок на добивка, даночен биланс на вкупен приход и на ДДВ-04 пријава),
  • предглед на законската рамка поврзана со Законите за трговски друштва, Законот за трговија, Законот за работни односи, Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување како и
  • употреба на Ексел како алатка за анализа на финансиски извештаи преку практични примери!

За повеќе инфо контактирајте не на 070 22 11 65 или на 609 1551 или на [email protected].