Пакет обуки есен 2020: 3 обуки, 3 прирачници, 3 месеци за САМО 19.500 денари!

0
5511

МОЖНОСТ за ГОЛЕМ ПОПУСТ – ПАКЕТ од ТРИ ОБУКИ во ТРАЕЊЕ од 12 НЕДЕЛИ (Практично сметководство, Напредно сметководство и Финансиска анализа) по НЕВЕРОЈАТНА ЦЕНА од 19.500 денари!

Обуките почнуваат од 5.10.2020, термините се попладневни (термини во 4 групи од кои слободно може да бирате Ваш избор).

Повеќе инфо за пакетот обуки ќе најдете на овој линк.БИДЕТЕ КОМПЛЕТНО ОБУЧЕНИ:

  • сметководствена евиденција на секојдневни (влезно-излезна документација кај друштва кои се бават со давање на услуги, трговија на големо и мало, од основање на фирма па до поднесок на биланс на состојба и на успех) и специфични настани (капитални добивки и загуби од продажба на основни средства, растур, кало, крш и расипување, производство, градежништво, лизинг и сл.),
  • осврт на даночната регулатива и релевантните даночни извештаи (данок на личен доход и спецификите на прогресивното оданочување на разни видови на доход, данок на добивка и пресметка на даночна основа со непризнати расходи, пресметка на обврска за данок и месечна аконтација за данок, ДДВ со сите негови карактеристики, поднесок на даночен биланс за данок на добивка, даночен биланс на вкупен приход и на ДДВ-04 пријава),
  • предглед на законската рамка поврзана со Законите за трговски друштва, Законот за трговија, Законот за работни односи, Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување како и
  • употреба на Ексел како алатка за анализа на финансиски извештаи преку практични примери!

За повеќе инфо контактирајте не на 070 22 11 65 или на 609 1551 или на [email protected].