Основни материјални средства (недвижности, постројки и опрема): сметководствени и даночни аспекти

0
5800

Во теорија за овој тип на средства се употребуваат неколку различни термини. Без разлика кој термин ќе го употребиме, фиксни, основни или долгорочни средства, тие се од есенцијално значење за непрекинатото одвивање на деловните ативности на сите економски ентитети, без разлика од кој сектор доаѓаат. Во овој напис ќе се осврнеме на сметководствените и даночни…