Основни материјални средства (недвижности, постројки и опрема): сметководствени и даночни аспекти

0
362

Во теорија за овој тип на средства се употребуваат неколку различни термини. Без разлика кој термин ќе го употребиме, фиксни, основни или долгорочни средства, тие се од есенцијално значење за непрекинатото одвивање на деловните ативности на сите економски ентитети, без разлика од кој сектор доаѓаат.

Во овој напис ќе се осврнеме на сметководствените и даночни аспекти поврзани со материјалните основни средства поврзани со МСС 16, Оддел 17 од МСФИ за МСЕ и Законот за данок на добивка кој главно се однесува на третманот на амортизацијата и расходувањето како признат трошок за целите на овој Закон.

Темата е доста широка и секако ќе ја опфатиме и дообработиме во дополнителни написи.