Основна главнина – уплата, упис, намалување и третман при ликвидација кај ДОО

0
2287

Основањето на едно друштво со ограничена одговорност (ДОО) е нераскинливо поврзано со преземањето на обврска на основачите за уплата на основачки влог, но во секојдневното деловно работење понекогаш се случува, основачите на друштвата од најразлични причини еднаш внесениот влог да сакаат да го повлечат или намалат, а со тоа и да го поништат или намалат…