Основа за ДЛД кај кусоците: Мислење од УЈП

0
8050
Business-Finance

Почитувани, Во однос на примената на член 71, став 2 од ЗДЛД и кусоците во трговијата кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди), кои не се на трошок на платата на одговорното лице се сметаат за друг доход. Согласно член 72, обврзник на данокот на доход од друг доход…