Од 1.1.2024 година задолжително назначување на даночен застапник за ДДВ на странско лице кое врши промет на добра и услуги во земјата

0
276

Во овој текст подетално ќе ги презентираме последните измени и дополнувања на Законот за данокот на додадена вредност објавени во Службен Весник број 199/2023 од 25.9.2023 година со кои се воведе обврска за назначување на даночен застапник за целите на ДДВ на странско лице кое нема седиште, ниту подружница на територијата на Македонија, а врши…