Одлука за највисоки маржи во трговијата на мало и големо (неважечка, заменета со нова од 9.3.2022)

0
1833

Во Службен весник 41 од 24.2.2022 објавена е одлука за максимални трговски маржи. Највисоката трговска маржа за стоките од членот 1 од Одлуката за сите трговски друштва и трговци поединци кои учествуваат во трговскиот ланец во трговијата на големо се утврдува во вкупен износ до 5% на продажната цена пресметана во трговијата на големо, односно…