Оданочување на капитални добивки од хартии од вредност и удели издадени од инвестициски фондови во земјата и странство од аспект на ЗДЛД

0
75

Тргувањето со хартиите од вредност и удели издадени од инвестициски фондови од страна на физичките лица е многу интересна тема посебно почнувајќи од јануари 2023 година од причина што истите се веќе предмет на оданочување со данокот на личен доход. Во продолжение на овој напис ке се осврнеме на правилата во даночниот третман на капиталните…