Оданочување на капитални добивки од продажба на недвижен имот од аспект на ЗДЛД

0
86

Оданочувањето на капиталните добивки од продажба на недвижен имот од аспект на Законот за данокот на личен доход се особено интересна тема, особено за физичките лица од причина што Законот дефинира правила при оданочувањето како и при ослободувањето од плаќање на данокот на личен доход. Оданочување-на-Капитални-добивки-од-продажба-на-недвижен-имот-од-аспект-на-ЗДЛД-21.5.2024Download…