Оданочување на камати по заеми добиени од поврзани лица во случај на „тенка капитализација“

0
241

„Тенка капитализација“ или слабо капитализирана компанија е термин кој се однесува на стуација во која една компанија се финансира преку високо ниво на долг или задолженост во споредба со капиталот. Оданочувањето на каматата по заемите кај примателот на заемот под услови на „тенка капитализација“ е регулирано со одредбата на член 15 од Закoнот за данокот…