Објавен образец „ДЛД-БС“ за барање на согласност за признавање на расход кај СВД при расходување на основни средства

0
1840

Образецот е објавен во Службен весник 303 од 31.12.2021. Согласно член 24, став (3) од ЗДЛД, кога се работи за утврдувањето на даночната основа кај СВД, дефинирано е дека преостанатата сегашна вредност на средствата кои не можат понатaму да се користат можат да се амортизираат во целина независно од пропишаниот век на траење, при што…