Објавен образец ДД-РВ за утврдување на ДД при пренос на ревалоризациони резерви во акумулирани добивки

0
8099

Образецот за пресметка на данок на добивка на ревалоризациони резерви (револаризациони вишоци) при пренос во акумулирана добивка „ДД-РВ“, се доставува согласно член 14 од преодните и завршни одредби од Законот за данокот на добивка („Службен весник на РСМ“, 275/19) Потсетуваме дека согласно наведениот член 14 даночните обврзници кои имаат искажано ревалоризациони резерви (ревалоризациони вишоци) за…