Објавен новиот даночен биланс за утврдување на данокот на добивка за 2019 – образец „ДБ“

0
8607
corporate-tax-graph

Даночниот период за кој се утврдува даночната обврска во Даночниот биланс за оданочување на добивка (образец “ДБ”) е една календарска година. Доколку даночниот обврзник работел за период пократок од една календарска година, за даночен период се смета периодот во кој работел. ДБ се поднесува најдоцна до 29.2.2020 за 2019, во електронска форма преку etax.ujp.gov.mk Образецот…