Објавени нови уплатни сметки за данок на добивка

0
8509

Основ за плаќање Основ за плаќање Уплатна сметка Приходна шифра Данок на добивка Данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници-корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локална самоуправа и фондови НБРМ Трезорска сметка 100 000 000 063 095 840 – ххх – 01013 711213 Месечни аконтации на…