Објавена новата минимална бруто плата која ќе се исплаќа од април 2020

0
774

Врз основа на членот 4, став (2) од Законот за минимална плата во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19 и 239/19), Министерството за труд и социјална политика ја објави новата минимална бруто плата.

Висината на минималната плата во бруто – износ започнувајќи од април 2020 година изнесува 21.776 денари.

Пресметката за минимална нето плата ја презентираме во продолжение.

1Бруто плата21.776 ден.
2Придонес за ПИОМ18,80%
3Придонес за ЗО7,50%
4Придонес 0,5%0,50%
5Придонес за невработеност1,20%
6Износ на придонес за ПИОМ (ред 5 * ред 1)4.094 ден.
7Износ на придонес за ЗО (ред 6 * ред 1)1.633 ден.
8Износ на придонес 0,5% (ред 7 * ред 1)109 ден.
9Износ на придонес за невработеност (ред 8 * ред 1)261 ден.
10Бруто плата – придонеси15.679 ден.
11Основа за данок на личен доход7.451 ден.
12Данок на доход745 ден.
13Нето плата14.934 ден.
Вкупен трошок за даноци и придонеси6.842 ден.
Ефективна даночна стапка вкалкулирана во бруто плата31,42%
Ефективна даночна стапка на нето плата45,82%