Почетна » Обуки » Печатени изданија

Печатени изданија

Во моментов, следните наши изданија се достапни на јавноста во НУБ „Св. Климент Охридски“, Скопје:

 • Тестирање на теориите за оптимализација на структурата на изворите на финансирање – анализа на состојбите во Република Македонија“, 2010, автор м-р Благоја Грозданов, CIP 658.14(497.7), ISBN 978-608-65698-2-2, COBISS.MK-ID 96218634;
 • „Напредно сметководство: прирачник со практични пример“, четврто изменето и дополнето издание, 2020, автор м-р Благоја Грозданов, CIP 657(035), ISBN 978-608-4851-02-8, COBISS.MK-ID 112044554;
 • Прирачник за практично сметководство“, седмо изменето и дополнето издание, 2020, коавтори Ангелко Грозданов и м-р Благоја Грозданов, CIP 657.2(035), ISBN 978-608-4851-01-1, COBISS.MK-ID 109364746
 • Прирачник за применета финансиска анализа“, второ изменето и дополнето издание, 2020, м-р Благоја Грозданов, CIP 657.375:005.52(035) ISBN 978-608-4851-03-5 COBISS.MK-ID 51694085

Покрај тоа што континуирано работиме на усовршување на постојните изданија и нивно постојано ажурирање согласно актуелните законски измени и усвоените МСС и МСФИ, во постојан процес сме и на изготвување на нови изданија. Освен како интегрален дел на обуките за практично и напредно сметководство и обуката за финансиска анализа изданијата се достапни и за поединечна продажба:

 • Прирачникот за практично сметководство чини 2.500 денари + ДДВ;
 • Прирачникот за напредно сметководство чини 3.500 денари + ДДВ;
 • Прирачникот за применета финансиска анализа чини 2.000 денари + ДДВ;
 • За комплет од два прирачници -20% попуст на вкупната стандрадна цена;
 • Комплет од сите три прирачници чини 6.000 денари + ДДВ.
Сет од 3 прирачници, стари изданија
Сет од 3 прирачници, стари изданија
Петто издание (2018) на Прирачникот за практично сметководство
Петто издание (2018) на Прирачникот за практично сметководство

За нарачка доставете ни едноставен мејл со податоци за тоа на која адреса сакате да ги испорачаме прирачниците и на кого сакате да гласи фактурата за плаќањето.

Инфо за уплата:

 • Трансакциска с-ка: 210-0560987901-48
 • Примач: Конто Профит Дооел
 • Банка: NLB Тутунска Банка
 • Цел на дознака: Прирачници