четврток, декември 1, 2022

Формулар за пријава за обука за КПУ

  Име и презиме (ако пријавувате повеќе лица одделете ги со запирка):

  Број на уверение (ако пријавувате повеќе лица одделете ги со запирка):

  Работодавач:

  Фактурата да гласи на (доколку станува збор за правно лице или ТП наведете и ЕДБ):

  E-Mail:

  Мобилен телефон:

  Град и КПУ за кое се пријавувате (на пример Скопје, КПУ 2/2020):