четврток, октомври 1, 2020

Формулар за пријава за обука за КПУ

Име и презиме (ако пријавувате повеќе лица одделете ги со запирка):

Број на уверение (ако пријавувате повеќе лица одделете ги со запирка):

Работодавач:

Фактурата да гласи на (доколку станува збор за правно лице или ТП наведете и ЕДБ):

E-Mail:

Мобилен телефон:

Град и КПУ за кое се пријавувате (на пример Скопје, КПУ 2/2020):