Нов Правилник за водење на сметководство објавен во Службен весник 75/2024

0
92

Во Службен весник 75/2024 од 3.4.2024 е објавен новиот Правилник за водење на сметководство. Правилникот се носи врз основа на член 469 став (5) од Законот за трговските друштва. Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник, a ќе започне да се применува од 1 јануари 2025 година, со…