вторник, октомври 4, 2022
Почетна » Новости » Стручни написи

Последни стручни написи

More

  Трансферни цени

  Со членот 12-а од Законот за данокот на добивка (ЗДД) е дефинаран рокот за поднесок на извештајот за трансферни цени и тоа најдоцна до 30.9 во тековната за претходната година. Самиот извештај за трансферни цени нема пропишан изглед (класичен формулар) но...

  Неживотно осигурување – даночен третман од аспект на ДЛД и ДД

  Неживотното осигурување вклучува низа производи кои во последниве години се почесто се застапени на македонскиот пазар. Во продолжение на овој напис ќе се задржиме на даночниот третман на издатоците за некои од видовите на неживотно осигурување исплатени од правни лица а во...

  Аванс и капар: нормативно дефинирање, сметководствен и даночен третман од аспект на ЗДДВ и ЗДД

  Авансот и капарот се вообичаено користени опции кои даваат сигурност на страните во еден деловен однос и го намалуваат ризикот од неисполнување на одредени договорни обврски кај инволвираните страни. Но, многу е важно да се направи јасна дистинкција меѓу тремините и нивната...

  Евиденциски обврски во трговијата на големо и мало

  Трговијата на големо и мало остануваат носечки дејности во нашиот економски систем, а прашањата поврзани со правнилното евидентирање на настаните во овие дејности од аспект на Законот за трговија, но и од сметководствен аспект остануваат секогаш актуелни теми. Евиденциски-обврски-во-трговијата-на-големо-и-мало-23.8.2022Download

  Службени патувања во земјата и странство: нормативни, даночни и сметководствени аспекти

  Службените патувања во земјата и странство се секогаш интересна тема во динамичниот деловен свет во кој функционираме. Во продолжение ќе се осврнеме токму на нормативните, даночните и сметководствените аспекти на оваа тема. Патни-трошоци-и-службени-патувања-21.7.2022Download

  Право на годишен одмор и регрес за 2022

  Во летните месеци правото на користење на годишен одмор и исплата на регрес за годишен одмор е секогаш интересна тема. Во продолжение ќе се осврнеме токму на прашањата поврзани со правото на годишен одмор и регрес, како и даночните и сметководствените...

  Годишен извештај од работењето на друштвото

  За жал кај нас годишниот извештај за работењето на друштвото (ГИРД), иако задолжителен согласно одредбите на ЗТД, во пракса ретко се подготвува кај микро и малите друштва, иако самиот ЗТД содржи прекршочни одредби врзани со ГИРД. Средните и големи ентитети вообичаено посериозно...

  Оданочување на доход од закуп од разни видови имот и третман на режиски трошоци кои гласат на закуподавач – физичко лице

  Доходот од закуп е еден од највообичаените форми на доход кој го остваруваат физички лица. Истиот е секако предмет на оданочување со данок на личен доход (ДЛД). Особено интересна тема е третманот на режиските трошоци кои гласат на физичкото лице – закуподавач...

  Практикантска работа (Закон за практикантство)

  Во овој напис ќе се осврнеме на Законот за практикантство и можностите кои ги нуди за младите лица и работодавачите. Закон-за-практикантство-3.6.2022Download