понеделник, јануари 30, 2023
Почетна » Новости » Стручни написи

Последни стручни написи

More

  Реинвестирана добивка: можност за намалување на даночна основа за ДД за 2022 година

  Во Законот за данок на добивка (ЗДД), пропишани се одредби за даночни олеснувања кои даваат можности за намалување на даночната основа за оданочување со данок на добивка. Една од, во пракса најчесто користените опции за даночни ослободувања односно намалување на даночната основа...

  Материјални средства (недвижности, постројки и опрема) – сметководствен третман (МСС 16 и Оддел 17 од МСФИ за МСЕ) и даночен третман (Закон за данокот...

  Недвижностите, постројките и опремата се од есенцијално значење за непрекинатото одвивање на деловните ативности на сите економски ентитети, без разлика во кој сектор функционираат. Во овој напис ќе се осврнеме на сметководствените и даночни аспекти поврзани со материјалните основни средства, нивното...

  Поднесок на образец ДД-БС и признавање на расходот од расходување на основните средства во ДБ

  Барањето согласност за признавање на расход во даночен биланс на расходуваните основни средства, на образец „ДД-БС“ се поднесува согласно член 9-а од Законот за данокот на добивка (ЗДД). Образецот се поднесува за средствата кои имаат сегашна вредност и кои понатаму не...

  Попис – нормативен, даночен и сметководствен третман

  Седмата глава од Законот за трговските друштва (ЗТД) се однесува на трговските книги, годишните сметки и финансиските извештаи е поделена на 4 оддели: 1) водење на сметководството, 2) трговски книги, 3) годишна сметка и финансиски извештаи и 4) финансиски резултат и...

  Измени и дополнувања во Законот за данокот на личен доход и нивна примена од 1.1.2023

  На 95-тата собраниска седница одржана на 16.12.2022 година во скратена постапка донесен е Законот за изменување и дополнување на Законот за данок на личен доход. Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход е објавен во Службен весник...

  Растур, кало, крш и расипување и утврдени кусоци –сметководствен и даночен третман

  Нормирањето и евиденцијата на растурот, калото, кршот и расипувањето, како и утврдувањето и треманот на кусоците, сметководствениот и даночниот третман на овие настани се теми кои се секогаш актуелни, особено во овој период од годината. Во продолжение може да го преземете написот...

  Новогодишен надоместок на вработени, новогодишни пакетчиња и новогодишни подароци – даночен третман

  Со приближувањето на новогодишните празници, иако голем дел од македонските компании се силно погодени од економската криза предизвикана од постојниот пораст на општото ниво на цените на суровините и енегренсите, сепак од нивна страна се наметнаа прашања за давањето на новогодишен...

  Oстварени добивки од 2009 до 2013 година кои се користат за исплата на дивиденда и за покривање на загуба од аспект на данокот на...

  Употребата на добивките кои компаниите ги имаат остварено во периодот 2009 до 2013 година за исплата на дивиденди или за покривање на загубите од претходни години и даночниот третман на овие настани се секогаш актуелна тема на која ќе се осврнеме...

  Даночно изземање или примена на пониска даночна стапка при оданочувањето со ДЛД на доходот кој го остварува странско физичко лице (нерезидент)

  Во ера на глобализација и интеграција на меѓународните економски процеси, се повеќе се јавува и потребата за меѓународната размена на производи и услуги. Со тоа, сами по себе се наметнуваат и прашања поврзани со двојното оданочување. Овие прашања најчесто се тема која...