понеделник, декември 6, 2021
Почетна » Новости » Стручни написи

Последни стручни написи

More

  Oстварени добивки од 2009 до 2013 година кои се користат за исплата на дивиденда и за покривање на загуба од аспект на данокот на...

  Употребата на добивките кои компаниите ги имаат остварено во периодот 2009 до 2013 година за исплата на дивиденди или за покривање на загубите од претходни години и даночниот третман на овие настани се секогаш актуелна тема на која ќе се осврнеме...

  Туристички услуги од аспект на ДДВ

  Независно од општите одредби од Законот за данокот на додадена вредност (ЗДДВ), во поглед на оданочувањето на туристички услуги е предвидена посебна форма на оданочување опфатена со член 38 од ЗДДВ. Токму ова ги прави овие услуги и нивниот правилен даночен...

  Залихи (Оддел 13 од МСФИ за МСЕ)

  Залихите и нивниот третман се дефинирани со МСС 2 и Оддел 13 од МСФИ за МСЕ. Заради фактот што ‘рбетот на нашата економија се токму МСЕ, поголемо внимание ќе посветиме на оддел 13 од МСФИ за МСЕ. Залихи (Оддел 13 од МСФИ...

  Основна главнина – уплата, упис, намалување и третман при ликвидација кај ДОО

  Основањето на едно друштво со ограничена одговорност (ДОО) е нераскинливо поврзано со преземањето на обврска на основачите за уплата на основачки влог, но во секојдневното деловно работење понекогаш се случува, основачите на друштвата од најразлични причини еднаш внесениот влог да сакаат...

  Рабати, попусти и одобренија (промена на даночна основа за ДДВ)

  Во секојдневното работење меѓу стопанските субјекти, особено кај оние кои се бават со трговија, вообичаено е, заради одржување на добри деловни односи и подобрување на продажбите да се договараат попусти кои се доделуваат под одредени услови. Но, одобрувањата може да бидат...

  Капитални добивки и капитални загуби од аспект на ЗДЛД

  Капиталните добивки и загуби се особено интересна тема, особено од аспект на нивен правилен третман во контекст на данокот на личен доход. Законот за данок на личен доход (ЗДЛД), капиталната добивка ја дефинира како разликата помеѓу продажната и набавната цена при продажба...

  Задржан данок (withholding tax)

  Задржан данок (withholding tax) претставува директен данок кој се пресметува на одредени видови на приходи кои се исплатени во Македонија или во странство кон странските правни лица, а кои што не се остварени во рамките на деловниот потфат на постојана деловна...

  Подмирување на должничко – доверителни односи по пресметка: компензација, цесија, асигнација и преземање на долг

  Во услови на влошена ликвидност во нашата економија, ваквите опции за меѓусебно подмирување на обврските кај трговските друштва често се применуваат во пракса. Во овој напис ќе ги разгледаме добро познатите компензација и цесија како и помалку користените асигнација и преземање...

  Трансферни цени

  Кога се работи за мултинационални корпорации кои имаат деловни операции, подружници и фирми „ќерки“ насекаде низ светот, трансферните цени се една од најважните теми при даночното планирање. Во овој напис ќе се освренеме токму на трансферните цени и нивната регулација со...