понеделник, април 19, 2021
Почетна » Новости » Стручни написи

Последни стручни написи

More

  Исплата на дивиденда кон резиденти: нормативни, даночни и сметководствени аспекти

  Распределбата на дивиденда е секогаш актуелна тема во периодот по поднесување на годишните сметки и финансиските извештаи. Во продолжение ќе се осврнеме на нормативните, даночните и сметководствените аспекти на темата. Исплати на дивиденди кон резиденти 19.4.2021Download

  Земјоделство: сметководствен третман

  Во овој напис ќе се осврнеме на сметководствениот тертман на настаните кои се вообичаени во работењето на земјоделските организации, во светло на МСС 41 и Оддел 34 од МСФИ за МСЕ. Сметководствен третман на настани во земјоделство - 13.4.2021Download

  Пресметка и уплата на придонеси од задолжително социјално осигурување со фокус на специфични ситуации

  Во овој напис ќе се осврнеме на деталите околу пресметката на придонеси од задолжително социјално осигурување кога се прашање специфични категории обврзници, обврзниците за пресметка и уплата на придонесите и основиците на кои истите се пресметуваат. Пресметка-и-уплата-на-придонеси-од-задолжително-социјално-осигурување-6.4.2021Download

  Одданочување со ДДВ за промет на добра во постапка на присилна наплата и присилно извршување

  Согласно Законот за данокот на додадена вредност (ЗДДВ), од 1 јануари 2015 година се пропишаа посебни одредби за начинот на постапување при пренос на движен и недвижен имот во постапка за присилна наплата и во постапка за присилно извршување. Во овој...

  Консолидирани годишна сметка и финансиски извештаи

  Бидејќи наближува крајниот рок за поднесок на консолидирани извештаи решивме на таа тема да го посветиме следниот напис. Консолидирана-годишна-сметка-и-финансиски-извештаи-23.3.2021Download

  Отпис и исправка на вредност на побарувања – нормативен, сметководствен и даночен третман

  Во овој напис ќе го разгледаме нормативно-правниот, сметководствен и даночниот третман на отписот на побарувањата и исправката на вредност на побарувањата. Отпис-и-исправка-на-вредност-на-побарувања-17.3.2021Download

  Пренесување на даночнa загубa за намалување на даночна основа во идни периоди и поднесок на ДД 01

  31.3 е крајниот рок за поднесок на ДД-01 заради стекнување со правото за намалување на даночната основа за данок на добивка во наредните даночни периоди. Потсетуваме дека согласно членот 4 од Законот за изменување и дополнување на законот за данокот на...

  Excel алатка за помош при подготовка на годишна сметка

  Оваа алатка може да ви помогне во составувањето на самата ГС, но никако не се потпирајте САМО на нејзе и секогаш внимателно проверете пред да ја финализирате ГС. Некои од формулите функционираат на ниво на аналитики и црпат податоци од ББ...

  Враќање на ДДВ на посебни субјекти (член 46, 47, 48 и 49 од ЗДДВ)

  Во овој напис на едноставен начин ќе ја објасниме постапката за враќање на данок на додадена вредност на посебни субјекти – категории на даночни обврзници кои се опфатени со членовите од 46 до 49 во Законот за данокот на додадена вредност....