Почетна » Новости » Стручни написи

Последни стручни написи

More

  Подмирување на должничко-доверителни односи по пресметка: компензација, цесија, асигнација и преземање на долг

  Во услови на влошена ликвидност во нашата економија, ваквите опции за меѓусебно подмирување на обврските кај трговските друштва често се применуваат во пракса. Во овој напис ќе ги разгледаме добро познатите компензација и цесија како и помалку користените асигнација и преземање на...

  Трансферни цени

  Трансферните цените подрзабираат поставување на цената за стоки и услуги што се продаваат помеѓу контролирани (или поврзани) правни лица во рамки на една групација. На пример, ако подружница (компанија „ќерка“) продава стока на матична компанија (компанија „мајка“), трошокот за тие стоки што...

  Организирана исхрана и превоз – даночен третман од аспект на ЗДЛД, ЗДД и ЗДДВ

  Во продолжение на написот ќе се задржиме на даночниот третман на организирана исхрана за време на работа и трошокот за организиран превоз до и од работното место од страна на работодавачот за своите вработени, од аспект на Законот за данокот на...

  Државна помош – МСС 20 и Оддел 24 од МСФИ за МСЕ

  Финансиската помош и поддршка добиена од страна на националните влади е круцијален елемент во борбата против негативните последици по стопанството предизвикани од ефектите на периодот на последователни економски кризи. Во овој напис ќе се осврнеме на сметководствениот третман на добиената помош...

  Аванс и капар нормативно, сметководствено и дефинирање од аспект на ЗДДВ

  Авансот и капарот се вообичаено користени опции кои даваат сигурност на страните во еден деловен однос и го намалуваат ризикот од неисполнување на одредени договорни обврски кај инволвираните страни. Но, многу е важно да се направи јасна дистинкција меѓу тремините и нивната...

  Отпис и исправка на вредност на побарувања – нормативен, сметководствен и даночен аспект

  Во овој напис ќе го разгледаме нормативно-правниот, сметководствен и даночниот третман на отписот на побарувањата и исправката на вредност на побарувањата. Отпис-и-исправка-на-вредност-на-побарувања-7.8.2023Download

  Залихи во трговија согласно МСС 2 и Оддел 13 од МСФИ за МСЕ и евиденциски обврски во трговијата на големо и мало согласно Закон...

  Трговијата на големо и мало остануваат носечки дејности во нашиот економски систем, а прашањата поврзани со правнилното евидентирање на настаните во овие дејности од аспект на Законот за трговија, но и од сметководствен аспект остануваат секогаш актуелни теми. Залихи-во-трговија-согласно-МСС-2-и-Оддел-13-од-МСФИ-за-МСЕ-и-евиденциски-обврски-во-трговијата-на-големо-и-мало-согласно-ЗТ-1.8.2023Download

  Службени патувања во земјата и странство: нормативни, даночни и сметководствени аспекти

  Службените патувања во земјата и странство се секогаш интересна тема во динамичниот деловен свет во кој функционираме. Во продолжение ќе се осврнеме токму на нормативните, даночните и сметководствените аспекти на оваа тема. Патни-трошоци-и-службени-патувања-20.7.2023Download

  Оданочување на камати по заеми добиени од поврзани лица во случај на „тенка капитализација“

  „Тенка капитализација“ или слабо капитализирана компанија е термин кој се однесува на стуација во која една компанија се финансира преку високо ниво на долг или задолженост во споредба со капиталот. Оданочувањето на каматата по заемите кај примателот на заемот под услови на...