Почетна » Новости » Стручни написи

Последни стручни написи

More

  Волонтерска работа – нормативни, даночни и сметководствени аспекти

  Волонтерството претставува активност од поширок општествен интерес со која се придонесува за подобрување на квалитетот на животот со активно вклучување на луѓето во општествениот живот, како и за развој на хумано и рамноправно демократско општество. Со донесувањето на Законот за волонтерството Македонија...

  Патни трошоци и службени патувања

  Службените патувања во земјата и странство се секогаш интересна тема во динамичниот деловен свет во кој функционираме. Во продолжение ќе се осврнеме токму на нормативните, даночните и сметководствените аспекти на оваа тема. Патни-трошоци-и-службени-патувања-11.7.2024Download

  Закон за младински додаток

  Новото законско решение од 23.3.2023 создаде правна рамка за исплата на определен износ на младински додаток, кога младо лице до 23 години ќе заснова работен однос во дејностите од производството со што ќе се  поттикне вработувањето на младите лица со цел...

  Годишен извештај за работењето на друштвото согласно ЗТД

  За жал кај нас годишниот извештај за работењето на друштвото (ГИРД), иако задолжителен согласно одредбите на ЗТД, во пракса ретко се подготвува кај микро и малите друштва, иако самиот ЗТД содржи прекршочни одредби врзани со ГИРД. Средните и големи ентитети вообичаено посериозно...

  Право на годишен одмор и регрес за 2024

  Во летните месеци правото на користење на годишен одмор и исплата на регрес за годишен одмор е секогаш интересна тема. Во продолжение ќе се осврнеме токму на прашањата поврзани со правото на годишен одмор и регрес, како и даночните и сметководствените...

  Сметководствен третман на настани во земјоделство

  Во овој напис ќе се осврнеме на сметководствениот тертман на настаните кои се вообичаени во работењето на земјоделските организации, во светло на МСС 41 и Оддел 34 од МСФИ за МСЕ. Сметководствен-третман-на-настани-во-земјоделство-21.6.2024Download

  Доход од продажба на сопствени земјодлески производи од аспект на ЗДЛД

  Месец јуни е месец кога започнува бербата на повеќе видови на земјоделски производи, па оттука се повеќе стануваат актуелни прашањата за даночниот третман на исплатата на откупот на земјоделски производи од страна на правните лица кон физичките лица – земјоделци како...

  Дадена финансиска помош за лекување на физички лица од аспект на ДЛД

  Во последните години се повеќе сме сведоци од потребата за давање на финансиска помош (донирање на финасиски средства) на физички лица – граѓани преку социјалните мрежи (Facebook, Instagram, Twitter и слично), преку отворени специјални телефонски линии за донации кои се користат...

  Образовни и советодавни (консалтинг) услуги во системот на ДДВ

  Услугите поврзани со едукација се меѓу најважните видови на услуги во денешно време. „Знаењето е моќ“ е фраза која постои со векови, но нејзината суштина има поголема „тежина“ денес од било кога во историјата. Во контекст на македонската даночна легислатива особено...