Почетна » Новости » Стручни написи

Последни стручни написи

More

  Право на намалување на даночна основа за данок на добивка со пренесување на искажана загуба и поднесок на образец ДД-01

  Со Законот за данокот на добивка на даночните обврзници за данокот на добивка кои оствариле загуба, овозможено им е истата да ја пренесат на товар на добивките во идните пресметковни преку намалување на даночната основа во образец ДБ. Намалување на даночната основа...

  Извештај за парични текови (МСС 7 и Оддел 7 од МСФИ за МСЕ)

  Извештајот за парични текови (ИПТ) е дел од сетот на финансиски извештаи (ФИ) кои сите средни и големи трговци се должни да ги изготвуваат, како дополнување на стандардните извештаи од годишната сметка. Истиот е опфатен во МСС 7 и Оддел 7...

  Оданочување на непрофитните организации согласно законот за данок на добивка (поднесок на образец „ДБ-НП/ВП“)

  Во овој напис ќе се осврнеме на даночните аспекти во работењето на непрофитните организации (НПО) и примена на одредбите на Законот за данок на добивка, со цел правилно пријавување и плаќање на данокот на вкупен приход за непрофитните организации кои остваруваат...

  Поднесок на даночен биланс (образец „ДБ“) за 2023 година

  Подготовката на даночниот биланс (образец „ДБ“) е секогаш една од најактуелните теми во овој период од годината. Прочитајте повеќе во написот кој може да го најдете подолу 👇 Подготовка-на-даночен-биланс-за-2023-19.2.2024Download

  Поедноставен даночен режим и поднесок на ДБ-ВП за 2023 година

  Со глава VII. „Поедноставен даночен режим за трговски друштва“ од Законот за данокот на добивка (ЗДД) регулирано е оданочувањето на малите и микро субјекти со годишен данок на вкупен приход. Со овој режим на оданочување се овозможува поедноставување и скратување на даночните...

  Поднесување на Извештај за уплатениот данок по задршка (образец ДД-И)

  Домашните правни лица, домашните физички лица – регистрирани за вршење на дејност, странските правни лица или странските физички лица (нерезиденти) со постојана деловна единица во Република Македонија (исплатувачи на приходи), имаат обврска при секоја исплата на приходи на странските правни лица...

  Материјални средства (недвижности, постројки и опрема) – сметководствен третман (МСС 16 и Оддел 17 од МСФИ за МСЕ) и даночен третман (Закон за данокот...

  Недвижностите, постројките и опремата се од есенцијално значење за непрекинатото одвивање на деловните ативности на сите економски ентитети, без разлика во кој сектор функционираат. Во овој напис ќе се осврнеме на сметководствените и даночни аспекти поврзани со материјалните основни средства, нивното почетно...

  Поднесок на образец ДД-БС и ДЛД-БС и признавање на расходот од расходување на основните средства во ДБ и ДЛД-ДБ за 2023 година

  Барањето согласност за признавање на расход во даночен биланс на расходуваните основни средства, е уредено со  согласно член 9-а од Законот за данокот на добивка (ЗДД) и член 24 од Законот за данокот на личен доход. Обрасците се поднесуваат за средствата...

  Реинвестирана добивка – намалување на даночна основа за ДД

  Во Законот за данок на добивка (ЗДД), пропишани се одредби за даночни олеснувања односно ослободувања кои се состојат во можности за намалување на даночната основа за оданочување со данок на добивка и за намалување на пресметаниот данок на добивка. Една од, во...