четврток, октомври 1, 2020
Почетна » Новости » Стручни написи

Последни стручни написи

More

  Даночни поттикнувања за ДДВ при промет на добра и услуги во ТИРЗ

  Технолошките индустриски развојни зони (ТИРЗ) се особено значајни кога станува збор за земјите во развој, како на пример Македонија. Целта со која зоните беа формирани кај нас е токму забрзување на економскиот развој со привлекување на странски и...

  Плата и останати надоместоци на вработените

  Платата и надоместоците од работен однос се секогаш актуелна тема, која има допирни точки и со трудово-правните и со сметководствено-пресметковните работи. За точна евиденција и пресметка на платата и останатите надоместоци потребна е одлична комуникација...

  Основни материјални средства (недвижности, постројки и опрема): сметководствени и даночни аспекти

  Во теорија за овој тип на средства се употребуваат неколку различни термини. Без разлика кој термин ќе го употребиме, фиксни, основни или долгорочни средства, тие се од есенцијално значење за непрекинатото одвивање на деловните ативности на сите економски...

  Ангажирање на физички лица за привремени и повремени работи (договори за дело и авторски договори)

  Доста честа појава кај нас е ангажирањето на лица кои не се во редовен работен однос кај работодавачот заради извршување на одредени работи преку т.н. „договори за дело“. Иако ова е широко распространета пракса, во овој напис би...

  Физички лица кои вршат економска активност (ТП, СВД, самовработени лица): нормативен, сметководствен и даночен третман

  Во нашето економско окружување појавата на физички лица кои вршат одредена дејност е речиси секојдневие. Заради зачестените прашања кои ги добиваме на теми поврзани со нормативниот, сметководствениот и даночниот третман на деловните активности на овие субјекти решивме да...

  Компензација, цесија, преземање на долг и асигнација

  Во услови на влошена ликвидност во нашето стопанство, ваквите опции за меѓусебно подмирување на обврските кај трговските друштва често се применуваат во пракса. Но, овие начини за ликвидирање на обврските се применуваат и од страна на УЈП, што...

  Право на годишен одмор и исплата на регрес за годишен одмор

  Оваа тема, иако секогаш присутна, станува особено актуелна во летниот период. Во продолжение можете да прочитате повеќе за прашањата поврзани со правото на годишен одмор и регрес, како и даночните и сметководствените импликации на темата.

  Закон за практикантство

  Во услови на очекување за отстуство на економски раст во претстојниот период, овој закон можеби нуди интересни опции и за младите невработени лица и за работодавачите. Целиот напис може да го симнете во продолжение.

  Градежништво и промет со недвижен имот од аспект на ДДВ

  Градежништвото е еден од столбовите на економијата и затоа е екстремно важно за растот и развојот на оваа дејност да се даде правилен даночен третман, пред се од аспект на ЗДДВ, на транскациите поврзани со градежиштвото. Во овој напис...