вторник, мај 17, 2022
Почетна » Новости » Стручни написи

Последни стручни написи

More

  Пресметката и плаќање на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување по основ на реинвестирана добивка и донирани финансиски средства на...

  Во Сл. весник бр. 303/2021 беше објавен изменет и дополнет „образец ДД-ДО“ – Пресметка на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување и истиот од 1.1.2022 година е во примена. Измената на образецот ДД-ДО се состои во тоа...

  Превоз на патници во земјата и меѓународен превоз на патници од аспект на ЗДДВ

  Кога дискутираме за оданочувањето со данокот на додадена вредност на превозот на патници важно е да одредиме дали се работи за превоз на патници во земјата или за меѓународен превоз на патници во странство. Законот за превоз во патниот сообраќај (ЗППС)...

  Исплати на плати и надоместоци за вработените – даночен третман (табеларен приказ)

  Исплати-на-плати-и-надоместоци-за-вработените-даночен-третман-табеларен-приказ-6.5.2022Download

  Животно осигурување – даночен третман од аспект на ЗДЛД и ЗДД

  Осигурувањето на живот е доброволно и тоа настанува со склучување на договор за осигурување со кој осигурителот (Друштвото за осигурување) се обврзува наспроти наплатените премии, да му исплати на осигурениот или на лицето кое тој го одредил, одредена сума или рента...

  Консолидирана ГС и ФИ за 2021 година

  31.3 е крајниот рок за поднесок на консолидираните годишна сметка и финансиски извештаи. Повеќе на тема консолидација може да прочитате во продолжение. Консолидирана-годишна-сметка-и-финансиски-извештаи-28.3.2022Download

  Годишна сметка за 2021 година за физички лица кои вршат самостојна дејност и трговци поединци

  Во нашето окружување појавата на физички лица кои вршат некаква економска активност е речиси секојдневие, без разлика дали дејноста ја вршат како трговци поединци (ТП) или самостојни вршители на дејност (СВД). Во овој напис ќе се осврнеме на финансиското известување токму кај...

  Извештај за парични текови

  Извештајот за парични текови (ИПТ) е дел од сетот на финансиски извештаи (ФИ) кои сите средни и големи трговци се должни да ги изготвуваат, како дополнување на стандардните извештаи од годишната сметка. Истиот е опфатен во МСС 7 и Оддел 7...

  Годишен данок на вкупен приход за 2021 година

  Со глава VII. Поедноставен даночен режим за трговски друштва од Законот за данокот на добивка (ЗДД) регулирано е оданочувањето на малите и микро субјекти со годишен данок на вкупен приход. Со овој режим на оданочување се  овозможува поедноставување и скратување на даночните...

  Ажурирана Excel алатка за помош и проверка при подготовка на ГС и ДБ за 2021

  Подолу ќе ја најдете ажурираната Excel алатка која може да ја користите за помош и проверка при подготовка на годишните сметки за 2021. Алатката може да се користи и при подготовка на ДБ за 2021, доколку полињата соодветно ги мапирате со аналитички...