петок, април 10, 2020
Почетна » Новости » Стручни написи

Последни стручни написи

More

  Право на намалување на даночна основа за данок на добивка со пренесување на искажана загуба и поднесок на образец ДД-01

  31.3 е краен рок за поднесок на „ДД-01“ образецот. Терк за изработка на правилник Согласно член 19 од Законот за данок на добивка, доколку даночниот обврзник оствари загуба искажана во Билансот на...

  Исплатa на плата и надомест на плата на вработените за време на вонредната состојба поради ширењето на COVID-19

  Со оглед на настаните кои во минатиот период го погодија целиот свет а за жал не ја одбегнаа ниту Македонија, чувствуваме дека е неопходно да посветиме еден напис на една од најкритичните теми во претстојниот период: исплата на...

  Исплати на дивиденди кон резиденти во 2020 година

  Тема која е секогаш актуелна во овој период од годината. Написот може да го презмете подолу. Исплати-на-дивиденди-3.3.2020Download

  Извештај за парични текови

  Извештајот за парични текови (ИПТ) е дел од сетот на финансиски извештаи (ФИ) кои сите средни и големи трговци се должни да ги изготвуваат, како дополнување на стандардните извештаи од годишната сметка. Истиот е опфатен во МСС 7...

  Утврдување на резултатот од работењето, даночна основа и обврска за данок на добивка

  Основа за пресметување на данокот од добивка е добивката која се утврдува во ДБ како разликата меѓу вкупните приходи и расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководството и сметководствените стандарди.

  Промена на околностите и исправка на одбивката на претходен ДДВ од аспект на член 37 од ЗДДВ

  Со оглед на тоа што во претходниот период тема која поради последните промени во ЗДДВ преовладуваше беше дерегистрацијата од системот на ДДВ, исправката на претходниот данок е доста интересен предмет на дискусија кој сам по себе се наметнува.

  Мислење на УЈП: промена на околности (член 37 од ЗДДВ) со дерегистрација од системот на ДДВ

  Во однос на моменталната ситуација, дерегистрација од системот на ДДВ и поднесокот на последната ДДВ пријава за годината од УЈП побаравме мислење во однос на тоа дали дерегистрацијата претставува промена на околности согласно член 37 од ЗДДВ.

  Измени и дополнувања во Правилникот за данок на добивка од Службен Весник 6 од 10.1.2020

  Изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување. Со овие измени и дополнувања се искристализираа неколку одредби од...

  Поважни измени и дополнувања во Законски прописи објавени во Службен Весник 275 од 27.12.2019

  Пресек на најважните законски измени во минатиот период. Во овој напис ќе ги сублимираме најважните законски промени кои беа објавени во Службен Весник 275 од 27.12.2019. Измени во останата регулатива Сл....