Почетна » Новости » Стручни написи

Последни стручни написи

More

  Нов Закон за младински додаток

  Во овој напис ќе се осврнеме на Законот за младински додаток и можностите кои ги нуди за младите лица. Закон-за-младински-додаток-30.5.2023Download

  Практикантска работа и можност за вработување на млади лица согласно со Законот за практикантство

  Во овој напис ќе се осврнеме на Законот за практикантство и можностите кои ги нуди за младите лица и работодавачите. Закон-за-практикантство-23.5.2023Download

  Примена на даночни стапки за ДДВ

  Исправната примената на даночните стапки за ДДВ е секогаш актуелна тема, која стана особено значајна откако во Македонија се воведе втората повластена даночна стапка од 10%. Повеќе на оваа тема може да прочитате во продолжение. Примена-на-ДДВ-стапки-17.5.2023Download

  Уплати во доброволен пензиски фонд во 2023 – даночен третман од аспект на ЗДЛД и ЗДД

  Доброволното капитално финансирано пензиско осигурување согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување претставува пензиско осигурување на доброволна основа финансирано со капитализација на средствата. Во ова осигурување се вклучени физички лица кои не се опфатени во задолжително пензиско осигурување и физички лица...

  Годишна даночна пријава (ДЛД – ГДП) за остварениот доход во текот на 2022 година

  Секоj даночен обврзник – физичко лице кое во текот на 2022 година остварило оданочив доход по разни основи (доход од вршење привремени или повремени услуги во земјава и странство, плата, регрес, добивки од игри на среќа, дивиденда, доход од изнајмување на...

  Туристички услуги од аспект на ДДВ

  Независно од општите одредби од Законот за данокот на додадена вредност (ЗДДВ), во поглед на оданочувањето на туристички услуги е предвидена посебна форма на оданочување опфатена со член 38 од ЗДДВ. Токму ова ги прави овие услуги и нивниот правилен даночен...

  Оданочување на доход од закуп и подзакуп од имот и третман на режиски трошоци кои гласат на закуподавач – физичко лице

  Доходот од закуп е еден од највообичаените форми на доход кој го остваруваат физички лица. Истиот е секако предмет на оданочување со данок на личен доход (ДЛД). Особено интересна тема е третманот на режиските трошоци кои гласат на физичкото лице –...

  Пресметката и плаќање на данок на добивка при престанување на условите за даночно ослободување и поднесок на образец „ДД-ДО“

  Обврската за поднесување на овој образец е предвидена во член 39 став 2 од Законот за данокот на добивка (ЗДД). Овој образец даночните обврзници го поднесуваат во ситуациите кога: Престануваат условите за даночно ослободување по основ на реинвестирана добивка (член 28 ставови...

  Неживотно осигурување – даночен третман од аспект на ДЛД и ДД за 2023

  Неживотното осигурување вклучува низа производи кои во последниве години се почесто се застапени на македонскиот пазар. Во продолжение на овој напис ќе се задржиме на даночниот третман на издатоците за неживотно осигурување исплатени од правни лица а во корист на вработени и...