недела, септември 19, 2021
Почетна » Новости » Последни известувања

Последни известувања

More

  Измени и дополнувања во ЗТД: Нов вид на ДОО со 1 евро влог (поедноставено друштво со ограничена одговорност)

  Согласно измените и дополнувањата во ЗТД објавени во Службе весник 215 од 16.9.2021, друштвото со ограничена одговорност кое има најмногу тројца основачи како физички лица, од кои еден е управител, може да се основа како поедноставено друштво со ограничена одговорност. Фирмата на...

  Агенцијата за заштита на личните податоци (АЗЛП) објави Насоки за изработка на документација за технички и организациски мерки

  АЗЛП, следејќи ја активно примената на Законот за заштита на личните податоци, а по извршената анализа на преземените активности од страна на контролорите и обработувачите во врска со нивното усогласување во работењето со одредбите на Законот во рамки на утврдениот 18...

  Агенцијата за заштита на лични податоци објави Информации за определување на офицер за заштита на личните податоци

  Со оглед на тоа што околу новиот Закон за заштита на личните податоци се појавија многу недоумици, особено во однос на тоа кои субјекти мора задолжително да назначат офицер за заштита на лични податоци (ОЗЛП), Агенцијата надлежна за спроведување на законските...

  Одговор од Агенцијата за заштита на личните податоци во врска со постапувањето на сметководствените бироа и усогласувањето на работните процеси со одредбите од новиот...

  За да отстраниме дел од несигурностите кои настанаа поради стапувањето на сила на новото законско решение, стапивме во контакт со Агенцијата под чија надлежност е спроведувањето на законските одредби на терен. Нивниот одговор, дополнет со наши коментари може да го прочитате...

  Измени и дополнувања во ЗДДВ (Службен Весник 163/2021), во врска со стапката за ДДВ кај прометот на електрична енергија за домаќинства

  Согласно последните измени и дополнувања во ЗДДВ, објавени во Службен Весник 163 од 16.7.2021 година: Oд денот на влегувањето во сила на овој закон (со денот на објавувањето во Службен Весник) до 30 јуни 2022 година, повластената даночна стапка од...

  Измени и дополнувања во Законот за даноците на имот објавени во Службен весник 151 од 6.7.2021

  Дел од измените и дополнувањата се суштински и повеќе за нив може да прочитате во продолжение. Во Службен весник 151 од 6.7.2021 беа објавени два Закони за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот - првиот со суштински измени...

  Измени и дополнувања во Законот за работните односи објавени во Службен весник 151 од 6.7.2021

  Прочитајте повеќе за измените во продолжение. Во Службен весник 151 од 6.7.2021 беа објавени измени и дополнувања во Законот за работните односи, кои се однесуваат само на членот 104 од Законот и укинување на можноста за продолжување на договорот за вработување кога...

  Измени во Законот за данок на добивка објавени во Службен весник 151 од 6.7.2021

  Прочитајте повеќе за измените во продолжение. Во Службен весник 151 од 6.7.2021 беа објавени измени во Законот за данок на добивка. Можност за исплата на повисок износ на регрес како признат расход за цели на данокот на добивка Со измените, придвидено е износот на...

  Отсега на profit.com.mk ќе најдете и Ексел калкулатор за пресметка на казнена камата согласно ЗОО

  Калкулатор за пресметка на казнена камата содржи податоци за сите референтни казнени камати објавени од НБРМ од 2010 до денес кој редовно се ажурира може да најдете тука (под калкулаторот за плата). Може да се користи доста флексибилно и може да е...