понеделник, декември 6, 2021
Почетна » Новости » Последни известувања

Последни известувања

More

  Правилник за стандардите за биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите за носење на стоки…

  Правилник за стандардите за биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите за носење на стоки, начинот на пуштање на пазар на биоразградливи кеси од страна на трговците, како и формата и содржината на образецот за водење на евиденција е објавен во...

  Соопштенија од УЈП

  УЈП во минативе денови објави две соопштенија на нејзината Веб страница. Првото соопштение е во врска со новиот образец - Барање за издавање на уверение за состојба на остварен доход (Б/УОД). Второто соопштение пак, е во врска со постапката за издавање на потврда...

  Дополнувања на ЗОО – кога престанува да тече камата?

  Измените објавени во Службен весник 215 од 16.9.2021, влегуваат во сила со денот на објавувањето во Службен весник, а ќе се применува од 1 октомври 2021 година. Со дополнувањата во ЗОО се воведува нов член 389-а, согласно кој кога износот на стасаната,...

  Измени и дополнувања во ЗТД: Нов вид на ДОО со 1 евро влог (поедноставено друштво со ограничена одговорност)

  Согласно измените и дополнувањата во ЗТД објавени во Службен весник 215 од 16.9.2021, друштвото со ограничена одговорност кое има најмногу тројца основачи како физички лица, од кои еден е управител, може да се основа како поедноставено друштво со ограничена одговорност. Фирмата на...

  Агенцијата за заштита на личните податоци (АЗЛП) објави Насоки за изработка на документација за технички и организациски мерки

  АЗЛП, следејќи ја активно примената на Законот за заштита на личните податоци, а по извршената анализа на преземените активности од страна на контролорите и обработувачите во врска со нивното усогласување во работењето со одредбите на Законот во рамки на утврдениот 18...

  Агенцијата за заштита на лични податоци објави Информации за определување на офицер за заштита на личните податоци

  Со оглед на тоа што околу новиот Закон за заштита на личните податоци се појавија многу недоумици, особено во однос на тоа кои субјекти мора задолжително да назначат офицер за заштита на лични податоци (ОЗЛП), Агенцијата надлежна за спроведување на законските...

  Одговор од Агенцијата за заштита на личните податоци во врска со постапувањето на сметководствените бироа и усогласувањето на работните процеси со одредбите од новиот...

  За да отстраниме дел од несигурностите кои настанаа поради стапувањето на сила на новото законско решение, стапивме во контакт со Агенцијата под чија надлежност е спроведувањето на законските одредби на терен. Нивниот одговор, дополнет со наши коментари може да го прочитате...

  Измени и дополнувања во ЗДДВ (Службен Весник 163/2021), во врска со стапката за ДДВ кај прометот на електрична енергија за домаќинства

  Согласно последните измени и дополнувања во ЗДДВ, објавени во Службен Весник 163 од 16.7.2021 година: Oд денот на влегувањето во сила на овој закон (со денот на објавувањето во Службен Весник) до 30 јуни 2022 година, повластената даночна стапка од...

  Измени и дополнувања во Законот за даноците на имот објавени во Службен весник 151 од 6.7.2021

  Дел од измените и дополнувањата се суштински и повеќе за нив може да прочитате во продолжение. Во Службен весник 151 од 6.7.2021 беа објавени два Закони за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот - првиот со суштински измени...