вторник, мај 17, 2022
Почетна » Новости » Последни известувања

Последни известувања

More

  Измени и дополнувања во ЗТД: новини во врска со трансформацијата на заем во влог

  Измените и дополнувањата се објавени во Службен весник 58 од 21.4.2022. Трансформација на заем од трето лице во ДОО во влог во друштвото Со измените и дополнувањата е опфатена дефиницијата во член 3, став (1), точка 4-а, согласно која „заем што се...

  Одлука за изменување и дополнување на одлуката за посебни услови за трговијата на одделни стоки

  Измените и дополнувањата на одлуката беа објавени на 1.4.2022, во Службен весник број 81/2022 и стапуваат на сила со денот на објавата. Согласно последните измени и дополнувања, со оваа одлука се определува највисоката трговска (профитна) маржа како посебен услов во трговијата за...

  Нов клиентски софтвер за МПИН (за користење на финансиска помош до минимална плата од 18.000)

  УЈП на својата Веб страница објави известување во врска со финансиската помош за исплата на разликата од придонесите на нето зголемената минимална плата во износ од 1.197 денари.  Новиот клиентски софтвер може да се преземе од тука.

  Правилник за начинот на обезбедување на финансиска помош за исплата на разликата од придонесите на нето-зголемената минимална плата

  При поднесување на месечната пресметка за интегрирана наплата до Управата за јавни приходи согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, за периодот од март 2022 година - декември 2022 година, од страна на работодавачот се означуваат вработените лица за кои...

  Нов ДДВ-04 образец од 1.4.2022

  Согласно измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност објавени во Службен весник бр. 57 од 12.3.2022 година, објавен е Правилникот за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност Службен весник бр. 79 од 30.3.2022 година.  Согласно подзаконкиот...

  Потсетување: 31.3 – краен рок за поднесок на ДД-01

  Даночните обврзниците кои за 2020 и 2021 година оствариле загуба искажана во Билансот на успех, истата намалена за непризнаените расходи искажани во даночниот биланс може да ја пренесат на товар на добивката во идните пресметковни периоди најмногу до пет години сметано...

  Измени и дополнувања во ЗДДВ (дел од антикризните мерки)

  Во Службен весник на РСМ бр. 57 објавени се најновите измени и дополнувања на Законот за данокот на додадена вредност кои се однесуваат на продолжување на примената на повластена даночна стапка од 5% за прометот на електична енергија за домаќинствата до...

  Ограничен извозот на одредени стоки

  Одлуката на македонската Влада е објавена во Службен весник 55/2022 од 10.3.2022.

  Нова одлука за највисоки маржи во трговијата на мало и големо

  Во Службен весник 51 од 9.3.2022 објавена е нова одлука за максимални трговски маржи. ОДЛУКА-ЗА-ПОСЕБНИ-УСЛОВИ-ЗА-ТРГОВИЈАТА-НА-ОДДЕЛНИ-СТОКИDownload