петок, април 10, 2020
Почетна » Новости » Податоци за плата и други исплати на вработените

Податоци за плати надоместоци согласно последните објави од ДЗС

плата, данок на личен доход, придонеси, данок на добивка, права на надоместоци и останати исплати
Податоци за плати и надоместоци објавени во Фев., 2020

 

Минимална плата согласно Закон за минимална плата  
Минимална нето плата до 3.2020              14.500
Минимална бруто плата од 1.2020 до 3.2020              21.107
Лично даночно намалување (согласно ЗДЛД)  
Месечно по лице за цело работно време                8.228
Годишно даночно намалување по лице              98.736

 

Нето плати  
Просечна нето плата 11.2019 (ДЗС)              25.787
Просечна нето плата 12.2019 (ДЗС)              26.836
Просечна нето плата 1.2020 (ДЗС)              27.540
Просечна нето плата од последни 3 месеци              26.718
Просечна нето плата од мината година              25.213
Бруто плати  
Просечна бруто плата 11.2019 (ДЗС)              38.319
Просечна бруто плата 12.2019 (ДЗС)              39.932
Просечна бруто плата 1.2020 (ДЗС)              41.087
Просечна бруто плата од последни 3 месеци              39.775
Просечна бруто плата од мината година              37.446
Просечна бруто плата објавена во јануари 2019              38.319

 

Придонеси  
Најниска основа за придонеси              19.160
Најниска основа за придонеси самовработени интелектуални дејности              38.319
Највисока основа за придонеси            613.104
Највисока основа за придонеси кај самовработени            459.828

 

Придонеси во % за 2020 Максимален износ Минимален износ
ПИО 18,80%                                    115.264                                            3.602
ЗО 7,50%                                      45.983                                            1.437
Доп. ЗО 0,50%                                        3.066                                                  96
Невраб. 1,20%                                        7.357                                                230

 

Регрес  
Минимален нето регрес по ОКДПСОС              10.687
Данок на личен доход на минимален регрес                1.187
Минимален бруто регрес по ОКДПСОС              11.875
Максимален бруто регрес (нето + ДЛД) кој е признат расход              16.435
Максимален нето регрес кој е признат расход              14.791
Останати минимални исплати по ОКДПСОС  
Дневница за службен пат во МКД (над 12 часа)                2.137
Надомест одвоен живот              16.031
Надомест за смрт на вработен              80.154
Надомест за смрт на сопруг(а), деца или родители кои живеат во иста семејна заедница              53.436
Помош за елементарни непогоди              26.718
Отпремнина              53.436
Организирана исхрана по лице                5.043
Јубилејна награда за 10 години кај ист работодавач              26.718
ДЛД за минимална јубилејна                2.969
Бруто јубилејна награда              29.687
Надомест за непрекината боледување 6 месеци              26.718
ДЛД за надомест за непрекинато боледување                2.969
Бруто надомест за непрекинато боледување              29.687

 

Месечни надоместоци на членовите на органите на управување кои се признат расход  
Надоместоци на членови на органите на управување: месечниот надоместок (паушал), надоместоците за патни и дневни трошоци              18.723

 

Максимална уплата на премија за животно осигурување и во трет столб ослободена од ДЛД и која е признат расход  
Признат расход за целите на данокот на добивка              74.891
Ослободени од ДЛД              76.638

 

Останато: надоместок за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно е непризнат расход и се оданочува со ДЛД (доход од работа).

Останато: трошоците за нето износот на примањата по основ на деловна успешност (член 27 од ОКДПСОС) над износот на кој се пресметани придонеси согласно со законот за придонеси од задолжително социјално осигурување е непризнат расход.

 

Комплетните податоци за плати од минати месеци може да ги преземете со кликање на линковите подолу

Трендови на просечните плати кај нас