вторник, јули 14, 2020
Почетна » Новости » Податоци за плата и други исплати на вработените

Податоци за плати надоместоци согласно последните објави од ДЗС

плата, данок на личен доход, придонеси, данок на добивка, права на надоместоци и останати исплати

Актуелни податоци за плати и останати надоместоци:

Податоци за плати и надоместоци објавени во Јуни, 2020
Минимална плата согласно Закон за минимална плата
Минимална нето плата до плата за 6.2020             14.500
Минимална бруто плата до 6.2020             21.107
Лично даночно намалување (согласно ЗДЛД)
Месечно по лице за цело работно време                8.228
Годишно даночно намалување по лице             98.736
Нето плати
Просечна нето плата 2.2020 (ДЗС)             27.206
Просечна нето плата 3.2020 (ДЗС)             26.422
Просечна нето плата 4.2020 (ДЗС)             25.830
Просечна нето плата од последни 3 месеци             26.490
Просечна нето плата од мината година             25.213
Бруто плати
Просечна бруто плата 2.2020 (ДЗС)             40.588
Просечна бруто плата 3.2020 (ДЗС)             39.437
Просечна бруто плата 4.2020 (ДЗС)             38.567
Просечна бруто плата од последни 3 месеци             39.537
Просечна бруто плата од мината година             37.446
Просечна бруто плата објавена во јануари 2019             38.319
Придонеси
Најниска основа за придонеси             19.160
Најниска основа за придонеси самовработени интелектуални дејности             38.319
Највисока основа за придонеси           613.104
Највисока основа за придонеси кај самовработени           459.828
Придонеси во % за 2020Максимален износМинимален износ
ПИО18,80%                                   115.264                                          3.602
ЗО7,50%                                     45.983                                          1.437
Доп. ЗО0,50%                                       3.066                                                96
Невраб.1,20%                                       7.357                                             230
Регрес
Минимален нето регрес по ОКДПСОС             10.596
Данок на личен доход на минимален регрес                1.177
Минимален бруто регрес по ОКДПСОС             11.773
Максимален бруто регрес (нето + ДЛД) кој е признат расход             15.427
Максимален нето регрес кој е признат расход             13.884
Останати минимални исплати по ОКДПСОС
Дневница за службен пат во МКД (над 12 часа)                2.119
Надомест одвоен живот             15.894
Надомест за смрт на вработен             79.471
Надомест за смрт на сопруг(а), деца или родители кои живеат во иста семејна заедница             52.981
Помош за елементарни непогоди             26.490
Отпремнина             52.981
Организирана исхрана по лице                5.043
Јубилејна награда за 10 години кај ист работодавач             26.490
ДЛД за минимална јубилејна                2.943
Бруто јубилејна награда             29.434
Надомест за непрекината боледување 6 месеци             26.490
ДЛД за надомест за непрекинато боледување                2.943
Бруто надомест за непрекинато боледување             29.434
Месечни надоместоци на членовите на органите на управување кои се признат расход
Надоместоци на членови на органите на управување: месечниот надоместок (паушал), надоместоците за патни и дневни трошоци             18.723
Максимална уплата на премија за животно осигурување и во трет столб ослободена од ДЛД и која е признат расход
Признат расход за целите на данокот на добивка             74.891
Ослободени од ДЛД             76.638

Комплетните податоци за плати од минати месеци може да ги преземете со кликање на линковите подолу

Трендови на просечните плати кај нас