четврток, октомври 1, 2020
Почетна » Новости » Коефициент за ревалоризација на долгорочни средства кај НПО

Ревалоризација на долгорочните средства кај НПО

Согласно податоците за Индексите на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар од ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА НА МАКЕДОНИЈА

Согласно член 15 од Законот за сметководството на непрофитните организации (стопанската интересна заедница, здруженија на граѓани и фондации, други облици на здружување, политичките партии, верските заедници, религиозните групи и други, Црвениот крст на Република Македонија, здруженија на странци, странски и меѓународни невладини организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикатите и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации) се должни да ги ревалоризираат долгорочните средства, на начин пропишан од страна на министерот за финансии.

Понатаму, начинот на кој се врши ревалоризацијата е пропишан со член 29 и 29-а од Правилникот за сметководство на непрофитните организации.

Коефициентите за ревалоризација од последните 3 години ќе ги најдете во продолжение:

За 2019:

За средства набавени претходни периоди кои не се продадени – кумулативен годишен коефициент за 2019 е 0,011За средства наб. во тек на годината – кумулатив од ден 1 од следниот месец до крај на годинатаЗа средства наб. во претх. год. а продадени во тек на оваа год. – годишен кумулатив до месец
МесецСтапка (ДЗС)Кумулатив до месецКумулатив од месец до крај на година (без претходни месеци)Кумулатив до месец
јан., 190,0030,003 0,003
фев., 190,0070,0100,0080,010
мар., 190,0020,0120,0010,012
апр., 190,0030,015-0,0010,015
мај., 190,0020,017-0,0040,017
јун., 190,0020,019-0,0060,019
јул., 19-0,0090,010-0,0080,010
авг., 190,0020,0120,0010,012
септ., 19-0,0010,011-0,0010,011
окт., 190,0000,0110,0000,011
ноем., 19-0,0010,0100,0000,010
дек., 190,0010,011 0,011
   За средства набавени во месеците со негативен кумулатив не се смета ревалоризацијаЗа средства продадени во месеците со негативен кумулатив не се смета ревалоризација

 

За 2018:

За средства набавени претходни периоди кои не се продадени – кумулативен годишен коефициент за 2018 е 0 (затоа што кумулативот е негативен -0,008)За средства наб. во тек на годината – кумулатив од ден 1 од следниот месец до крај на годинатаЗа средства наб. во претх. год. а продадени во тек на оваа год. – годишен кумулатив до месец
МесецСтапка (ДЗС)Кумулатив до месецКумулатив од месец до крај на година (без претходни месеци)Кумулатив до месец
јан., 180,0040,004 0,004
фев., 180,0000,004-0,0120,004
мар., 18-0,013-0,009-0,012-0,009
апр., 180,005-0,0040,001-0,004
мај., 180,0070,003-0,0040,003
јун., 18-0,0030,000-0,0110,000
јул., 18-0,010-0,010-0,008-0,010
авг., 180,001-0,0090,002-0,009
септ., 180,000-0,0090,001-0,009
окт., 180,001-0,0080,001-0,008
ноем., 18-0,001-0,0090,000-0,009
дек., 180,001-0,008 -0,008
   За средства набавени во месеците со негативен ку
мулатив не се смета ревалоризација
За средства продадени во месеците со негативен кумулатив не се смета ревалоризација

 

За 2017:

За средства набавени претходни периоди кои не се продадени – кумулативен годишен коефициент за 2017 е 0,015За средства наб. во тек на годината – кумулатив од ден 1 од следниот месец до крај на годинатаЗа средства наб. во претх. год. а продадени во тек на оваа год. – годишен кумулатив до месец
МесецСтапка (ДЗС)Кумулатив до месецКумулатив од месец до крај на година (без претходни месеци)Кумулатив до месец
јан., 17-0,005-0,005 -0,005
фев., 170,0140,0090,0200,009
мар., 170,0010,0100,0060,010
апр., 170,0010,0110,0050,011
мај., 17-0,0010,0100,0040,010
јун., 170,0110,0210,0050,021
јул., 17-0,0100,011-0,0060,011
авг., 170,0030,0140,0040,014
септ., 170,0020,0160,0010,016
окт., 170,0030,019-0,0010,019
ноем., 17-0,0020,017-0,0040,017
дек., 17-0,0020,015 0,015
   За средства набавени во месеците со негативен кумулатив не се смета ревалоризацијаЗа средства продадени во месеците со негативен кумулатив не се смета ревалоризација