Почетна » Новости

Намалување на пресметаниот данок на добивка за платениот задржан данок во странство

Даночните ослободувања и олеснувања за данокот на добивка се...

Последно КПУ во 2023 во организација на Конто Профит

Ова последно КПУ за 2023 ќе го спроведеме како...

Правилна примена на даночни стапки за ДДВ при промет на добра и услуги

Исправната примената на даночните стапки за ДДВ е секогаш...

Задржан данок на приход платен кон странски правни лица (withholding tax)

Задржан данок (withholding tax) претставува директен данок кој се...