Новиот ДБ образец објавен на e-tax

0
8227

Даночниот биланс конечно објавен на e-tax. Даночните обврзници може да пристапат кон пополнување на даночните биланси…