Одлука за определување на највисоки цени и маржи на одредени производи во трговијата на големо и мало: ажурирано 4.4.2020 (Сл. Весник 90)

0
8395

Одлуките беа неколку пати ажурирани. Во продолжение ќе ги најдете прочистените текстови од истите. Повеќе за нормативната рамка во која се донесени овие Одлуки од Владата може да прочитате во нашето прво известување во врска со оваа тема. Со оваа одлука за определување на највисоките цени на одредени производи во трговијата на големо и мало…