Нова Одлука за добра и услуги кои подлежат на повластена стапка на ДДВ

0
1798

Со новата одлука се направија некои усогласувања во однос на тарифните царински бројчиња на некои ставки. Ако пред тарифен број/тарифен подброј/тарифна ознака/глава, во втората колона од табелите не е наведена ознаката „ех”, тогаш за сите стоки/добра кои согласно Законот за царинската тарифа се распоредуваат во тој/таа тарифен број/тарифен подброј/тарифна ознака/глава се применува повластена даночна стапка…