Непокриени материјални трошоци: Мислење од УЈП

0
7479
living-expenses

Мислење на УЈП во врска со даночниот третман на непокриените материјални трошоци Заради отстранување на одредени дилеми кои се јавуваат во тековното работење, до УЈП го поставивме следното прашање: Дали повеќе повлечените парични средства на име на материјални трошоци од страна на вработени лица во трговското друштво (истовремено и содружници), а кои во догледно време…