Немонетарни користи за вработените (користење службен автомобил за приватни цели): даночен и сметководствен третман

0
85

Немонетарните бенефити за вработените, а особено користењето на службени возила за приватни цели, вклучувајќи и превоз од и до работно место стана особено актуелна тема во светло на последните измени и дополнувања на ЗДЛД кои почнаа да се применуваат од 1.1.2023. Во продолжение ќе се осврнеме на оваа тема 👇🏼 Немонетарни-користи-за-вработените-даночен-третман-од-аспект-на-ДЛД-и-ДД-службена-кола-за-приватни-цели-20.03.2024Download…