Намалување на пресметаниот данок на добивка за платениот задржан данок во странство

0
302

Даночните ослободувања и олеснувања за данокот на добивка се состојат во намалување на даночната основа и намалување на пресметаниот данок на добивка. Еднa од опциите за намалување на пресметаниот данок на добивка кое може да се користи е намалување за данокот содржан во оданочени приходи (добивки) во странство (withholding tax). Ова право се остварува преку…