Намалување на даночна основа за искажани даночни загуби: наш став и мислење во врска со измените во ЗДД објавени во Службен весник 290/20 и 151/21 (продолжување на рокот за користење на даночните загуби на 5 години и бришење на условот за покривање на загубите согласно ЗТД)

0
1929

Со оглед на тоа што во минатиот период добивме доста прашања од колеги во однос на можноста за пренесување на даночните загуби на товар на даночните основи во идни периоди, согласно член 19 од ЗДД, би сакале јавно да го изнесеме нашиот став во однос на конкретното прашање. Ставот е изграден после консултации со колегите,…