МТСП подготви текст на измени во ЗРО заради прогласување на недела за неработен ден

0
4773

Со промените се предвидува промена на став (2) од член 134, така што се пропишува дека за ден на неделен одмор се смета недела, доколку со друг закон или колективен договор не е  поинаку утврдено. Ова не се однесува на работниот однос заснован со договор за вработување на определено време за вршење на  сезонска работа,…